ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ MCU Buddhabanya Congress I "พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
แจ้งผลการตรวจบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑  s_hot 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ "พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"|๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ s_hot 
ขอเชิญร่วมทำบุญทักษิณานุปทานบูชาคุณถวายพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี s_hot 
แจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ s_hot 
ขอเชิญร่วมอบรมในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ (ระบบการจัดการผลงานวิชาการ)” s_hot 
ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ไทยในโครงการ “พุทธปัญญารวมใจ ทำบุญปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑” s_hot 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ s_hot 
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โครงการ “กตัญญูกตเวทิตา วันทาครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ ระยะที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
“เทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพนิสิต นักศึกษา ประชาชน

โครงการพัฒนาสมรรถพระสอนศีลธรรม
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ”ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ

ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ