ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓"สังคมใหม่...ในโลกหลังโควิด-19"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๑

พิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“เกณฑ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑”

โครงการจัดทำระบบและกลไกการบริการวิชาการ e-TQF และ e-Portfolio

ติวเข้มก่อนสอบ ก.พ.(ภาค ก.)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมุฑิตาจิตแด่ผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการพุทธปัญญารวมใจ ทำบุญปีใหม่ไทย

จิตอาสาช่วยงานประจำปีวัดไร่ขิง ๒๕๖๒

โครงการ”บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบใฝ่รู้ (Active Learning)

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

“โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร”
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ

<?/*

 */?>

ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ