ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • ปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี / ป.โท / ประกาศนียบัตร (ภาคปกติ/ภาคเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัดนี้ - 31 พ.ค. 63

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ s_hot 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายวิชาการ s_hot 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ s_hot 
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป s_hot 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา s_hot 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ๔๘ อัตรา ป.ตรีทุกสาขา s_hot 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ ๑๒ อัตรา s_hot 
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๑

พิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“เกณฑ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑”

โครงการจัดทำระบบและกลไกการบริการวิชาการ e-TQF และ e-Portfolio

ติวเข้มก่อนสอบ ก.พ.(ภาค ก.)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมุฑิตาจิตแด่ผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการพุทธปัญญารวมใจ ทำบุญปีใหม่ไทย

จิตอาสาช่วยงานประจำปีวัดไร่ขิง ๒๕๖๒

โครงการ”บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบใฝ่รู้ (Active Learning)

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

“โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร”

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑”

“เกมส์กีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน” “

โครงการสัมมนาเรื่อง”การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน””

โครงการพุทธปัญญาอาสาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

โครงการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร”

โครงการพุทธปัญญา อาสาเติมปัญญาและพัฒนาชุมชน

โครงการวิจัย“รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน”

๑ ทศวรรษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี””

โครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์

โครงการ “อบรมวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ ๑””

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการ “กตัญญูกตเวทิตา วันทาครู””

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ“เทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพนิสิต นักศึกษา ประชาชนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้านกฏหมาย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต”

โครงการพัฒนาสมรรถพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการ”ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการจัดการผลงานวิชาการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โครงการ “กตัญญูกตเวทิตา วันทาครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ ระยะที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
“เทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพนิสิต นักศึกษา ประชาชน

โครงการพัฒนาสมรรถพระสอนศีลธรรม
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ”ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ

<?/*

 */?>

ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ