ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี / ป.โท / ประกาศนียบัตร (ภาคปกติ/ภาคเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 บัดนี้ - 31 พ.ค. 65
111
222 333 444 555
666

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ยินดีต้อนรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช และคุณนุชนภา รื่นอบเชย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี" s_hot 
ยินดีต้อนรับ​คณะกรรมการ​ตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน ประจำการศึกษา​ ๒๕๖๓" s_hot 
ยินดีต้อนรับ​คณะกรรมการตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน ระดับหลักสูตร​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓" s_hot 
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ​" s_hot 
วิทยาลัยสงฆ์มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และอาหาร แก่บุคลากรรพ.สามพราน และรพ.เมตตาประชารักษ์" s_hot 
ขอแสดงความยินดีกับวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ที่ได้รับการปรับฐาน ๑" s_hot 
เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕" รุ่น ๑  10/8/64" s_hot 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “วัคซีนใจสู้ภัยโควิด”โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ ผู้อำนวยการ 4/8/64" s_hot 
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่องพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลโดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. 1/8/64" s_hot 
ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ"เส้นทางอารยธรรมสุวรรณภูมิและร่องรอยภูมิหลังทวารวดี"31/7/64" s_hot 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม​เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ​ ​สำหรับบุคลากร นิสิต ​และบุคคล​ทั่วไป" s_hot 
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs”" s_hot 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓"สังคมใหม่...ในโลกหลังโควิด-19 ฉบับสมบูรณ์" s_hot 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ๑ อัตรา บัดนี้-17/4/64 s_hot 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา บัดนี้-5/2/64 s_hot 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 225 อัตรา บัดนี้-12/11/63 s_hot 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ๑ อัตรา บัดนี้-29/10/63 s_hot 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้าง บัดนี้-3/9/63 s_hot 
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา บัดนี้-14/7/63 s_hot 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์  ๑ อัตรา บัดนี้-20/4/63 s_hot 
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๙/๗/๖๔)

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
Online English @ worldwide Talk 2021 (๑๗/๗/๖๔)

มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และอาหาร
แก่รพ.สามพราน และรพ.เมตตาประชารักษ์ (๑๑/๗/๖๔)

การอบรมหลักสูตร “ศาสนพิธีกร” (๑๑/๗/๖๔)

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระธรรมสิทธิเวที
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (๙/๗/๖๔)

ประมวลภาพการส่งของที่ระลึกต้อนรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ (๑๖/๖/๖๔)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยOKRs (๑๖/๖/๖๔)

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ (๑๓/๖/๖๔)

การเรียนปรับพื้นฐานความรู้นิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(๒๒/๕/๖๔)

การปัจฉิมนิเทศการฝึกวิชาชีพครูในสถานศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕/๔/๖๔)

โครงการเครือข่ายพระสงฆ์
เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา (๑๘/๓/๖๔)

การสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
MCU Get (๑๓/๓/๖๔)

การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา (๑/๓/๖๔)

งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑
“พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” (๒๘/๒/๖๔)
ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ