ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีปัจฉิมนิเทศและสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจ

พุทธปัญญารวมใจทำบุญรับปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เปิดป้าย”วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”

ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ
ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ