ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ปริญญาตรี-โท-ประกาศนียบัตร ภาคปกติ / ภาคเสาร์-อาทิตย์ (รับสมัครออนไลน์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

โครงการ “กตัญญูกตเวทิตา วันทาครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ ระยะที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
“เทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพนิสิต นักศึกษา ประชาชน

โครงการพัฒนาสมรรถพระสอนศีลธรรม
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ”ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ

ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ