รายงานการโอนนิตยภัต

รายงานการโอนนิตยภัต

สำนักงานพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%95รอบที่ ๔ ประจำเดือนสิงหาคม
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%95รอบที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%95รอบที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม