รายงานการโอนนิตยภัต

รายงานการโอนนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงานพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%95รอบที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%95รอบที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%95รอบที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม