การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอ
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๒
The 2nd National Conference MCU.RK 2019
“ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี”
Enliven the Spirit of Dvaravati
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อาคารราชวิริยาลังการ
(ติดโรงพยาบาลสามพราน วัดไร่ขิง)
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
——————————————————-
สาขาที่เปิดรับผลงาน
-พระพุทธศาสนาและปรัชญา
-สังคมศาสตร์
-มนุษยศาสตร์
-ศึกษาศาสตร์
-ประวัติศาสตร์, มานุษยวิทยา, และโบราณคดี
-สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
——————————————————-
รูปแบบการประชุม
-การปฐกถา
-การเสวนาวิชาการ
-การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
-การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
(หากผู้นำเสนอให้ผู้จัดดำเนินการมีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท)
——————————————————-
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
๑,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ

ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
๑,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ

ผู้สนใจทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน
๕๐๐ บาท
——————————————————-
การชำระค่าธรรมเนียม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน
ชื่อบัญชี วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
เลขบัญชี 734-0-64147-5

ลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

 

 

 

หนังสือและของที่ระลึก
สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบเท่านั้น
(พร้อมกิจกรรมจับรางวัลพิเศษท้ายรายการ)
——————————————————-
กำหนดการ
เปิดรับบทความ ๑๖ กรกฎาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

ณ อาคารราชวิริยาลังการ
(ติดโรงพยาบาลสามพราน วัดไร่ขิง)
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
——————————————————-
เอกสารประกอบการประชุม
๑.กำหนดการวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

download_1

 

 

 

๒.ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความ

download_1

 

 

๓.แบบนำเสนอบทความ
– แบบนำเสนอบทความบนเวที ดาวโหลด

download_1

 

 

 

– แบบนำเสนอบทความด้วยโปสเตอร์

๑.ตัวอย่างการเขียนบทความ ดาวโหลด

download_1

 

 

 

***หมายเหตุ***หากผู้นำเสนอให้ผู้จัดดำเนินการจัดทำมีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท

——————————————————-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. 084-828-2036
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดร. 0845455144