เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้