ปรัชญา•วิสัยทัศน์•พันธกิจ

mcu_th2013

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” “Center of Buddhist Education for Society”
พันธกิจ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และนำประโยชน์สุขสู่สังคม”