ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างวิทยาลัยสงฆ์
ในโครงการ “เกมส์กีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ๖๐”” s_hot 
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๓
( 3rd MCU Contest)” s_hot 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา s_hot 
นิทรรศการออนไลน์ ชุดวันอาสาฬหบูชา s_hot 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ s_hot 
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญหน่วยงานราชการต่างๆร่วมทำบุญในโอกาสปีใหม่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ s_hot 
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ s_hot 
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีปัจฉิมนิเทศและสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจ

พุทธปัญญารวมใจทำบุญรับปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เปิดป้าย”วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”

ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ
ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ